top of page
acorns-3535510.jpg
texture shape small2.png
Mask group (3).png

Lietošanas noteikumi

Lietošanas noteikumi.

 

DARKLUXOAK.COM lietošanas noteikumi

 

1.Vispārīgie noteikumi

 

1.1. Šie lietošanas noteikumi, turpmāk – Lietošanas noteikumi, nosaka tīmekļa lapas www.darkluxoak.com, turpmāk – darkluxoak.com, lietošanas kārtību.

1.2. WAY UP SIA, reģistrācijas Nr. 44103093876 , adrese: Muzeja iela 10, Ainaži, Salacgrīvas nov., Latvija, LV-4035, turpmāk – WAY UP, SIA, nodrošina darkluxoak.com pieejamo saturu un sniedz pakalpojumus saskaņā ar Lietošanas noteikumiem.

 

1.3.Lietotājs ir rīcībspējīga fiziskā vai juridiskā persona, kas iepērkas darkluxoak.com vai izmanto citus darkluxoak.com pakalpojumus. Nepilngadīgas personas no 14 līdz 18 gadiem darkluxoak.com pakalpojumus izmanto vienīgi ar vecāka vai aizbildņa atļauju, izņemot gadījumus, kad to rīcībā ir pašu ieņēmumi.

1.4. Ja Lietotājs iegādājas darkluxoak.com piedāvātās preces, šie Lietošanas noteikumi tiek uzskatīti par juridiski saistošu dokumentu, kurā noteiktas pušu tiesības un pienākumi, saistībā ar preču iegādi, samaksu par tām, kā arī preču piegādes un atgriešanās nosacījumi.

1.5. Ja Lietotājs iegādājas preces darkluxoak.com, ir uzskatāms, ka Lietotājs ir iepazinies ar šiem Lietošanas noteikumiem un tiem piekrīt. Lietotājs piekrītot Lietošanas noteikumiem, apstiprina, ka tam ir tiesības iegādāties preces interneta veikalā darkluxoak.com.

1.6. Ja Lietotājs mēģina jebkādā veidā kaitēt darkluxoak.com darbībai, stabilitātei, drošībai, vai citādi neievēro šos Lietošanas noteikumus, WAY UP SIA  ir tiesības ierobežot Lietotāja piekļuvi interneta veikalam darkluxoak.com.

1.7. WAY UP SIA SIA patur tiesības vienpusēji grozīt un papildināt Lietošanas noteikumus. Lietotājam iepērkoties darkluxoak.com, tiek piemēroti Lietošanas noteikumi, kas ir spēkā preču pasūtīšanas brīdī, tādēļ Lietotājam ir jāiepazīstas ar Lietošanas noteikumiem katrā iepirkšanās reizē.

1.8.WAY UP SIA SIA patur tiesības mainīt preču cenu, vai arī noteikt precēm speciālo cenu. Preces Lietotājam tiek pārdotas par cenām, kas ir spēkā preču pasūtījuma veikšanas brīdī.

 

2. Personas datu aizsardzība

 

2.3. Lietotājs piekrītot šiem Lietošanas noteikumiem, piekrīt, ka uz norādīto e-pastu tiks nosūtīti paziņojumi, kas nepieciešami pasūtījuma, apmaksas un piegādes informācijas sniegšanai.

2.4. WAY UP SIA SIA garantē, ka Lietotāja dati tiks izmantoti tikai preču iegādes un tiešā mārketinga nolūkos.

2.5. WAY UP SIA SIA apņemas neizpaust Lietotāja personas datus trešajām personām, izņemot WAY UP SIA SIA partneriem, kas nodrošina preču piegādi Lietotājam, vai sniedz citus ar pasūtījumu izpildi saistītos pakalpojumus.

2.6. Preces piegādes brīdī preces saņēmējam var tikt lūgts uzrādīt personu apliecinošu dokumentu, lai identificētu personas identitāti.

 

3. Pirkuma – pārdošanas līguma noslēgšana

 

3.1. Preces pirkuma līgums starp WAY UP SIA SIA un Lietotāju tiek uzskatīts par noslēgtu no brīža, kad Lietotājs izvēloties preci(-es) ir izveidojis pasūtījumu. Lietotājam ir pienākums Lietošanas noteikumos paredzētajā kārtībā un termiņos samaksāt par precēm.

3.2. Pirkuma līgumi tiek reģistrēti un glabāti darkluxoak.com datu bāzē.

3.3. WAY UP SIA SIA piekrīt piegādāt Lietotāja iegādātās preces uz Lietotāja norādīto adresi.

3.4. Ja WAY UP SIA SIA neizdodas sazināties ar Lietotāju 3 (trīs) darba dienu laikā kopš pasūtījuma noformēšanas, pasūtījums tiek atcelts, 

3.5. Ārkārtas situācijā, kad neparedzētu apstākļu dēļ, WAY UP SIA SIA nevar nodrošināt interneta veikala darkluxoak.com iegādāto preci. WAY UP SIA apņemas piedāvāt līdzīgu produktu. Ja Lietotājs nepiekrīt, WAY UP SIA atmaksā samaksāto naudu pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā.

4. Preču cenas un samaksas kārtība

4.1. Preču cenas interneta veikalā darkluxoak.com norādītas Eiro, PVN nav iekļauts cenā.

4.2. Lietotājs maksā par precēm, šādos veidos:

4.2.1. izmantojot internetbankas “bank-link” pakalpojumus;

4.2.2. ar bankas pārskaitījumu;

4.2.3. skaidrā naudā, saņemot preci WAY UP SIA birojā

5. Preču piegāde

5.1. Lietotājs izvēloties piegādes pakalpojumu, apņemas noradīt precīzu piegādes adresi.

5.1.1 preces var piegādāt WAY UP SIA  vai viņa pilnvarots pārstāvis;

5.1.2 Lietotājs apņemas pieņemt preces no kurjera;

5.1.3. Ja Lietotāja pasūtījuma summa ir vairāk par 500.00 (pies simti) EUR, piegāde ir bezmaksas.

5.1.4. WAY UP SIA SIA patur tiesības mainīt pasūtījuma summu, par kuru piegāde ir bezmaksas.

5.2. WAY UP SIA SIA darīs visu iespējamo, lai nodrošinātu to, ka pasūtītās preces tiktu piegādātas pēc iespējas ātrāk.

5.3. Ja Lietotāja norādītajā piegādes adresē Lietotājs nav atrodams, WAY UP SIA ir tiesības preces nodot jebkurai citai norādītajā adresē esošajai pilngadīgajai personai, bet Lietotājam nav tiesību izteikt WAY UP SIA  jebkādas pretenzijas par preču piegādi neatbilstošai personai.

5.4. Ja preču piegāde Lietotājam nav iespējama Lietotāja vainas vai no Lietotāja atkarīgu apstākļu dēļ (Lietotājs ir norādījis nepareizu adresi, norādītajā adresē Lietotājs nav sastopams, norādītajai adresei nevar piekļūt u. c.), preces netiek sūtītas atkārtoti, pasūtījums tiek atcelts, Lietotājs saņem atpakaļ naudu tikai par preci, piegādes maksa netiek atmaksāta.

5.5. Pēc preču saņemšanas Lietotājs vai viņa pārstāvis pārbauda preču atbilstību pasūtītajam un paraksta rēķinu, pavadzīmi vai citu nodošanu/pieņemšanas dokumentu. Parakstot rēķinu, pavadzīmi vai citu nodošanas/pieņemšanas dokumentu Lietotājs, vai viņa pārstāvis apliecina, ka preces ir nodotas labā stāvoklī. Visos gadījumos, kad kurjers piegādā preci Lietotājam, ja preces iepakojums ir saburzīts, slapjš vai citādi bojāts no ārpuses, Lietotājam sūtījuma saņemšanas apstiprinājumā jānorāda (jāuzraksta komentārs), vai jāuzraksta atsevišķs akts par šādiem defektiem. Lietotājam tas jādara kurjera klātbūtnē. WAY UP SIA SIA neatbild par tādam preču nepilnībām, kas bija acīmredzamas piegādes brīdī, bet netika norādītas preču piegādes apstiprinājumā.

 

6. Preču kvalitāte

 

6.1. Visu darkluxoak.com pārdodamo preču īpašības ir norādītas preces aprakstā pie katras preces.

6.2. darkluxoak.com precēm tiek piemērota attiecīgajos tiesību aktos noteiktā garantija.

 

7. Preču atgriešana

 

7.1. Ja Lietotājs ir patērētājs Patērētāju tiesību aizsardzības likuma izpratnē (fiziskā persona, kas iegādājas preci nolūkam, kurš nav saistīts ar tās saimniecisko darbību), Lietotājs var izmantot atteikuma tiesības. Ievērojot Latvijas Republikas Ministru Kabineta Noteikumiem Nr.255 “Noteikumi par distances līgumu” nosacījumus, patērētājam ir tiesības 14 kalendāro dienu laikā atgriezt darkluxoak.com iegādāto preci atpakaļ WAY UP SIA.

7.2. Lietotājs informē WAY UP SIA par atgriešanu paziņojot par to rakstiski (e-pastā) norādot atgriešanas objektu un pasūtījuma numuru. 

7.3. Preču atgriešana notiek, ievērojot šādus nosacījumus:

7.3.1. atgrieztajai precei(-ēm) jābūt oriģinālā iepakojumā;

7.3.2. preces nedrīkst būt bojātas;

7.3.3. preces nav lietotas, nav zaudējušas tirdzniecības izskatu (saglabātas etiķetes, drošības plēvītes u.c.) (tas neattiecas uz jau sabojātie produktiem piegādes laikā);

7.3.4. atpakaļ sūtāmai precei jābūt tādā pašā stāvoklī kāda tā bija preci saņemot;

7.3.5. WAY UP SIA ir tiesības atteikties pieņemt atpakaļ preci, ja netika ievēroti termiņi attiecībā uz precu atgriešanu;

7.3.6. Lietotājam jāsedz atgriešanas izmaksas;

7.3.7. naudas atmaksa par atpakaļ nosūtītajām precēm tiek veikta vienīgi ar bankas pārskaitījumu uz lietotāja atgriešanas dokumentā norādīto bankas kontu.

7.4. Lietotājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā. Lietotājs ir atbildīgs par preces vērtības jebkāda veida samazināšanos, ja prece ir izmantota tādā veidā, kas nav savienojams ar labas ticības principu, tai skaitā izmantota citā nolūkā, nevis preces īpašības vai darbības noskaidrošanai. Precēm ir jābūt nesabojātām, nezaudējušām preces izskatu (nenoņemtas un nesabojātas etiķetes, nenoplēstas aizsardzības plēves u. c.) un nelietotām. Prece ir jāatdod tās oriģinālajā iepakojumā, tādā pašā komplektācijā, kādā tā tika saņemta, noteikti atdodot preces iegādāšanās dokumentu un citus preces piederumus. Ja prece nav pilnībā komplektēta, ir sabojāta, nekārtīga vai nav atbilstoši iepakota, WAY UP SIA ir tiesības nepieņemt preci, kā arī neatmaksāt Lietotāja par preci samaksāto naudu.

7.5. Par precēm, kuras lietotājs atgriež WAY UP SIA ievērojot Lietošanas noteikumos noteikto kārtību, WAY UP SIA piekrīt atmaksāt Lietotājam naudu pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) kalendāra dienu laikā.

8. Informācijas apmaiņa

 

8.1. WAY UP SIA sazinās ar Lietotāju, izmantojot e-pastu, pasta adresi vai tālruņa numuru. Lietotājs var izmantot jebkādus saziņas veidus, kas ir uzskaitīti darkluxoak.com sadaļā Kontakti.

 

9. Atbildība

 

9.1. WAY UP SIA ir atbrīvota no jebkādas atbildības visos gadījumos, kad zaudējumi rodas sakarā ar to, ka Lietotājs pircējs rīkojas pretēji šajos Lietošanas noteikumos norādītajai darkluxoak.com lietošanas kārtībai.

9.2. Radoties zaudējumiem, vainīgā puse atlīdzina otrai pusei tiešos zaudējumus.

9.3. WAY UP SIA nav atbildīga par darkluxoak.com veikala attēlos redzamo nebūtisko preces krāsu, formu vai citu parametru neatbilstību faktiskajām preču īpašībām.

9.4. WAY UP SIA nav atbildīga par kavēšanos ar saistību izpildi vai to nepildīšanu, vai cita veida neizpildi, kas radusies tādu apstākļu un šķēršļu dēļ, kuri ir ārpus WAY UP SIA saprātīgas kontroles, kas ietver, bet neaprobežojas ar streikiem, valdības rīkojumiem, karadarbību vai nacionālā mēroga ārkārtas stāvokli, terorisma draudiem vai terorisma aktiem, vides vai klimata anomālijām, neizpildi no trešo personu puses, traucējumiem interneta savienojumā, kā arī datoriekārtu un programmatūras atteici. Šādu nepārvaramas varas apstākļu gadījumā WAY UP SIA centīsies novērst radušos kavējumus pēc iespējas ātrāk.

 

10. Citi noteikumi

 

10.1. Attiecības starp Lietotāju un WAY UP SIA regulē šie Lietošanas noteikumi, kā arī Latvijas Republikas tiesību akti.

10.2. Radušos jautājumu vai domstarpību gadījumā, Lietotājs telefoniski vai izmantojot e-pastu sazinās ar WAY UP SIA klientu apkalpošanas servisu. Visas radušās domstarpības puses pēc iespējas risina pārrunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, strīds tiek nodots izskatīšanai tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu.

 

PRIVĀTUMU POLITIKA

Uzņēmums DARKLUXOAK.COM SIA apņemas aizsargāt Jūsu personas datu konfidencialitāti.

Mēs augstu vērtējam Jūsu rūpes par privātās dzīves neaizskaramību, tāpēc šīs saistības Jums palīdzēs izprast, kā un kāpēc tiek izmantota informācija, kas iegūta mājaslapas lietošanas laikā. Privātumu politika apraksta personas datu apstrādes pamatprincipus.

 INFORMĀCIJA


Ir divu veidu informācija, ko uzņēmums WAY UP SIA Jums var lūgt: anonīmos un personas datus.

1. Anonīmie dati

Anonīmie dati nav personiski identificējami, tie sastāv no reģistra un pieteikuma datnēm, kā arī sīkdatnēm, piemēram, Jūsu IP adreses, domēna nosaukuma vai informācijas par DARKLUXOAK.COM mājaslapas lietošanu, kas tiks izmantota tikai administratīvām vajadzībām, lapas pārvaldīšanai, kā arī lapas lietojuma un tendenču analīzei. Mēs nesasaistām informāciju, kas glabājas sīkdatnēs, ar personas datiem, ko esat sniedzis mūsu lapā.

DARKLUXOAK.COM mājaslapā tiek izmantotas nozares standarta analītiskās pakas, kas automātiski vāc ierobežotu informāciju par mājaslapas apmeklētājiem un saglabā šo informāciju servera reģistru arhīvā.

 

1.1. Sīkdatnes

 

DARKLUXOAK.COM mājaslapā tiek izmantotas programmas, kas veido sīkdatnes, ļaujot lietotājam šķirstīt lapas un uzglabājot informāciju par apmeklētajām lapām. Tās var tikt izmantotas, lai atvieglotu un paātrinātu piekļuvi mājaslapas iespējām, piemēram, autorizācijai un/vai atkārtotai apmeklēšanai. Sīkdatnes ir ļoti mazi teksta faili, kas tiek saglabāti datoros atsauču vajadzībām.

Dati ir anonīmi, un informācija, kas tiek savākta, izmantojot sīkdatnes, tiek nosūtīta Google, lai izveidotu mājaslapas statistiskās atskaites. Kad apmeklējat mūsu mājaslapu, ar sīkdatnēm automātiski tiek savākta informācija par Jūsu apmeklējumu, piemēram, par IP adresi, domēna nosaukumu, pārlūka un operētājsistēmas veidu. Jums ir iespēja bloķēt sīkdatņu izmantošanu.

 

1.2. Google Analytics

 

DARKLUXOAK.COM SIA mājaslapa izmanto Google Analytics, kas palīdz analizēt to, kā apmeklētāji lieto mājaslapu. Šis instruments izmanto sīkdatnes – teksta failus, kas tiek izvietoti Jūsu datorā –, lai anonīmi savāktu informāciju par standarta interneta reģistrāciju un apmeklētāju uzvedību. Šī informācija un Jūsu IP adrese tiek nosūtīta Google.

Mēs nekad neizmantosim un arī neļausim trešajām personām izmantot šo statistikas analīzes instrumentu, lai izsekotu un iegūtu konfidenciālu informāciju par mūsu mājaslapas apmeklētājiem.

Ne mēs, ne Google nesasaistīs IP adresi ar individuālo datora lietotāju un jebkādiem citiem datiem, kas pieejamiGoogle, izņemot gadījumus, kad Jūs iesniegsiet personas datus mūsu mājaslapas aizpildāmajā formā.

 

2. Personas dati

 

Personas dati ir jebkura informācija, kas Jūs personiski identificē, piemēram, Jūsu vārds, adrese, e-pasta adrese vai tālruņa numurs. Lai piekļūtu šai mājaslapai vai izmantotu to, reģistrācija nav nepieciešama. Šī informācija nonāk pie mums tad, kad Jūs piedalāties konkursā, pierakstāties mūsu jaunumiem vai iesaistāties citās tiešsaistes aktivitātēs, piemēram, atstājat komentārus, piesākāties semināriem utt. .

Ja Jūs reģistrējaties un šī procesa laikā iesniedzat personas datus, esiet drošs, ka šī informācija netiks izplatīta trešajām personām bez Jūsu atļaujas. Turklāt Jums ir iespēja šo informāciju labot, nomainīt vai izdzēst: Jūs varat pieprasīt to izlabot, atjaunināt vai izdzēst, nosūtot mums e-pastu uz info@darkluxoak.com.

Ja Jūs iesniedzat savu e-pasta adresi un/vai vārdu, lai saņemtu ziņas no mums, tad šī informācija netiks izplatīta trešajām personām bez Jūsu atļaujas.


Trešās personas un trešo personu mājaslapas

Mēs respektējam Jūsu privātās dzīves neaizskaramību, tāpēc jebkura šajā mājaslapā savāktā informācija tiks turēta slepenībā. Tā netiks pārdota vai izmantota kādā veidā, kas varētu Jums kaitēt. Šī mājaslapa var saturēt saites uz citām mājaslapām, par kuru privātumu politiku mēs neesam atbildīgi, tāpēc iesakām iepazīties ar katras mājaslapas privātumu politiku neatkarīgi no tā, vai mūsu mājaslapā ir vai nav saites uz tām.

Piekrišana un privātumu politikas izmaiņas

Izmantojot www.darkluxoak.com un/vai piedaloties aktivitātēs, Jūs apliecināt savu piekrišanu privātumu politikas noteikumiem. Ja Jūs nepiekrītat šai privātumu politikai, lūdzu, neiesniedziet personisku informāciju šajā mājaslapā. Mēs sekojam nozares standartiem, lai aizsargātu jebkādu informāciju, ko esat mums iesniedzis, tomēr ir jāņem vērā, ka neviena no elektroniskās uzglabāšanas metodēm nekad nebūs 100% droša. Līdz ar to, kā jebkura cita organizācija, mēs nevaram garantēt absolūtu drošību Jūsu informācijai.

WAY UP SIA SIA var veikt izmaiņas privātumu politikā jebkurā brīdī un pēc saviem ieskatiem. Labojumi stājas spēkā pēc to publicēšanas mājaslapā. Jūsu pienākums ir periodiski pārlasīt šo privātumu politiku, lai būtu pārliecināts, ka esat iepazinies ar izmaiņām.

Jurisdikcija
Mēs saglabājam tiesības izpaust Jūsu personas datus atbilstoši normatīvo aktu prasībām un gadījumos, kad uzskatām, ka izpaušana ir nepieciešama, lai aizsargātu mūsu tiesības, un/vai pakļaujoties juridiskām darbībām, tiesas pavēstēm vai juridiskiem procesiem.

bottom of page